خانه » کتاب های آموزشی » دانلود کتاب آموزش کانفیگ و مدیریت ویندوز سرور 2008R2

دانلود کتاب آموزش کانفیگ و مدیریت ویندوز سرور 2008R2

اگر علاقه مند به یادگیری کانفیگ و مدیریت ویندوز سرور 2008R2 هستید، کتاب الکترونیکی آموزشی بسیار مفیدی را در این مطلب از داتیس نتورک برای شما همراهان همیشگی آماده کرده ایم که می تواند راهنمای بسیار مناسبی برای پیکره بندی و کانفیگ Windows Server 2008 R2 باشد.

وﯾﻨــﺪوز ﺳــﺮور 2008R2 دوﻣــﯿﻦ ﻧﺴــﺨﻪ از وﯾﻨــﺪوز ﺳــﺮور 2008 و ﯾﮑــﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓــﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟـﺎی ﺧـﻮد را در اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﯿـﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺎرﺑﺮان آن از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ، آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨـﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺗـﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﮔﻮﯾﺎ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨـﺪی ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2008 2008R2 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺼﻮر آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭘـﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد اﻧـﻮاع ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳـﺎﻓﺖ را ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ راه اﻧــﺪازی ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑﭙﺮدازﻧــﺪ. ﻣــﻮاردی ﻫﻤﭽـﻮن آدرسﻫﺎی IPv4 و IPv6، ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی File Server Group Policy DHCP DNS Active Directory، NAT ،Print Server، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی، ﮔﺮوهﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

آموزش کانفیگ و مدیریت ویندوز سرور 2008R2

زبان نگارش این کتاب الکترونیکی فارسی می باشد.

مشخصات کتاب الکترونیکی :

  • تعداد صفحات : 590
  • نویسنده : اسماعیل یزدانی
  • زبان : فارسی
  • دوره : Windows Server 2008R2
  • فرمت : PDF
  • حجم : 24 مگابایت

جهت دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

لینک دانلود

درباره ی امیرمحمد

امیر محمد جلیلی هستم کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات ، دارای مدارک بین المللی شبکه و مدرس دوره های تخصصی شبکه های کامپیوتری ، امیدوارم مقالات آموزشی این وب سایت برای شما عزیزان مفید واقع شود .

بررسی کنید

دانلود مقاله فیبر نوری - PDF فارسی

دانلود مقاله فیبر نوری – PDF فارسی

در دو مطلب پیشین داتیس نتورک [ فیبر نوری چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟ ] …

یک دیدگاه

  1. ممنون از سایت بسیار خوب و مفیدتون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *